การรับรองเอกสารจากไทยเพื่อใช้ในต่างประเทศ

การรับรองเอกสารจากไทยเพื่อใช้ในต่างประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 2,640 view

* สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล หรือสถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศแล้วเท่านั้น (ดูรายชื่อ คลิ๊กที่นี่)

- การนำเอกสารจากไทยมาใช้ในต่างประเทศ ท่านจะต้องนำเอกสารภาษาไทยดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล หรือสถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับกรมการกงสุลจัดทำเอกสารสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) เพื่อความสะดวกของท่านที่จะไม่ต้องนำไปแปลอีกครั้ง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารสองภาษา สามารถโทร Hotline กรมการปกครอง 1548 หรือ Call Center กรมการกงสุล ที่ +66 2572 8442

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เอกสารที่ต้องใช้
1.1 คำร้องขอนิติกรณ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่กรอกครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ข้างล่าง)
1.2 เอกสารจากไทยที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้ว พร้อมสำเนา 1 ชุด
1.3 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ร้อง (หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์)
1.4 หนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ร้อง (หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

2. ขอให้ท่านสแกนเอกสารในข้อ 1 ทั้งหมด ส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล [email protected] เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ท่านสามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารไป-กลับเอง 

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการรับรอง 1 ตราประทับ (หากท่านจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขอให้โอนเงินผ่าน Western Union)

หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย/การสูญหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์

 

เอกสารประกอบ

คำร้องขอนิติกรณ์_TH_EN