การทำหนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

การทำหนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 21,222 view

กรณีที่บิดาหรือมารดา (สัญชาติไทยหรือต่างชาติ) พำนักอยู่ในต่างประเทศ แต่ประสงค์ที่จะให้บุตรที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งอยู่ประเทศไทยทำหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมในการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ และหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอนิติกรณ์ที่กรอกครบถ้วน (ดาวน์โหลดไฟล์ "หมายเลข 1")
2. หนังสือให้ความยินยอมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว (ดาวน์โหลดไฟล์ "หมายเลข 2")
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ทำหนังสือยินยอม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้แนบกับหนังสือยินยอม
4. สำเนาสูติบัตรของบุตร เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์และใช้แนบกับหนังสือยินยอม 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบุตร (หากไม่มี ใช้สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีชื่อบุตรแทนได้) เพื่อใช้แนบกับหนังสือยินยอม
6 *เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี หากบิดาหรือมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตร ไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางได้ จะต้องทำ หนังสือมอบอำนาจ เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เพื่อให้บุคคลอื่นที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นผู้พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทางแทน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตามไฟล์ "หมายเลข 3"

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับ

ขั้นตอนการขอรับบริการ ขอความกรุณาทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า ไม่รับ walk-in” โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ (30) 210 6710 155 ต่อ 6

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น

เอกสารประกอบ

1._คำร้องขอนิติกรณ์
2._หนังสือให้ความยินยอม_PP
3._หนังสือมอบอำนาจ_PP