การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.พ. 2567

| 1,914 view

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐบาลไทย รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรม และนิติกรรมต่าง ๆ

หลักเกณฑ์

1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 7 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 70 ปี) 
2. ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก การทำบัตรครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ กรณีทำบัตรครั้งแรก สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ คลิกที่นี่
3. บัตรประจำตัวประชาชนสามารถขอทำบัตรใหม่ได้ ก่อนบัตรหมดอายุไม่เกิน 60 วัน
4. กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อ/สกุลบนบัตร ผู้ร้องจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อน 
5. ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตัวเองเท่านั้น เนื่องจากต้องถ่ายภาพและเก็บลายนิ้วมือ
6. ขอความกรุณานัดหมายทำบัตรประจำตัวประชาชนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า ไม่รับ walk-in” โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ (30) 210 6710 155 ต่อ 6

เอกสารที่ต้องใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีบัตรสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่นมายืนยัน)
2. หนังสือเดินทางตัวจริง
3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) หรือวีซ่าของประเทศที่พำนักซึ่งยังมีอายุการใช้งาน

ค่าธรรมเนียม

  • 5 ยูโร กรณีออกบัตรใหม่สำหรับผู้ที่บัตรสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด 
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรณีบัตรหมดอายุ