ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
Website: https://thailandtourismdirectory.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/tdtcmots
Line ID: motsdt
หรือ ดาวน์โหลด application: Thailand Tourism Directory ลงบนมือถือของท่าน