ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

21 ก.พ. 2561

383 view