วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 228 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                       ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดให้ประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราช อาณาจักร สามารถมีสิทธิออกคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยสามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ได้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.       มีสัญชาติไทย หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี                           

2.        เป็นผู้มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

3.       เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

4.     มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

                         ประชาชนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในกรีซ มอลตา และเซอร์เบีย ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยขอลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ หรือติดต่อขอรับแบบคำร้องขอใช้สิทธิจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือดาวน์โหลดแบบคำร้องจาก www.consular.go.th และกรอกข้อมูลจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือส่งทางโทรสาร หรือทำหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการแทน ทั้งนี้ ขอให้แนบสำเนาหลักฐานประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการไทย รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระของไทย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรศัพท์สอบถามมายังสถานเอกอัครราชทูต ฯ

                        สำหรับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้

                        Royal Thai Embassy

                        25 Marathonodroumou Str.

                        15452 Paleo Psychico,

                        Athens, Greece.

                        โทรศัพท์หมายเลข (+30) 210 6710 155 หรือ  (+30) 210 6749 065

                        โทรสารหมายเลข   (+30) 210 6749 508

                        E-mail: [email protected]           

                        จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

                                                                                    15 มีนาคม 2553