วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 282 view

ในสภาวะปกติ

1. เมื่อเดินทางถึงประเทศกรีซ ควรรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์เพื่อแจ้งที่อยู่

และหมายเลขติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูต ฯ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อเมื่อยามจำเป็น

2. เก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัย และสำรวจอายุหนังสือเดินทางให้มีอายุใช้งานได้เสมอ พร้อมเดินทางหากจำเป็น

3. ควรมีที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ไว้ เพื่อการ ติดต่อเมื่อเกิดความจำเป็น หรือประสงค์ขอรับบริการจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ

4. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย เพื่อจะได้ทราบเหตุการณ์ความเป็นไปในประเทศกรีซ และข่าวสารที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในประเทศกรีซ

5. พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยสม่ำเสมอ

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. เตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น

2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ ตามที่อยู่และหมายเลขติดต่อข้างล่าง เพื่อรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย เพื่อให้ทราบความเป็นไประหว่างกันและกัน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารยามจำเป็น

4. เตรียมสำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิ

5. ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

ที่อยู่และหมายเลขติดต่อของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีดังนี้

Royal Thai Elmbassy

25 Marathonodroumou Str.,

Paleo Psychico 15452, Athens

Tel. (+30)  210 6710 155, 210 6749 065

Fax :(+30) 210 6749 508

Email : [email protected]

* หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กรณีฉุกเฉิน ๖๙๔๘ ๐๐๙๙๖๙ (กงสุล) และ

๖๙๔๔ ๕๓๒๙๑๖ (นางวาสินี อังศุการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น)