การขอใบมรณบัตร

การขอใบมรณบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 8,014 view

 

การขอใบมรณบัตร

สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะออกใบมรณบัตรแก่ญาติผู้ตายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยขอให้

1. จัดเตรียมเอกสารของผู้ตายมาแสดงดังนี้

  • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ใบมรณบัตรออกให้โดยทางการกรีซหรือมอลต้า (หากเป็นภาษาท้องถิ่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยผ่านการประทับตรารับรองคำแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศกรีซหรือมอลต้า พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. นัดหมายมายังสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทางโทรศัพท์เป็นการล่วงหน้า

3. ในกรณีที่ผู้ตายถูกฆาตกรรม จะต้องมีหนังสือรายงานสาเหตุการตายจากสถานีตำรวจ ที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ เมื่อญาติผู้ตายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้รับใบมรณบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ควรรีบดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนราษฏรในภูมิลำเนาของผู้ตายเพื่อคัดชื่อ ผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน