การขอมรณบัตร

การขอมรณบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 10,956 view

- สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะออกมรณบัตรสำหรับคนไทยเท่านั้น โดยญาติผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอรับมรณบัตรได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เอกสารที่ต้องใช้

1.1 คำร้องขอจดทะเบียนคนตายที่กรอกครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ข้างล่าง)
1.2 มรณบัตรที่ออกโดยทางการท้องถิ่นต่างประเทศ (เช่น กรีซ มอลตา หรือเซอร์เบีย) ซึ่งผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ พร้อมสำเนา 1 ชุด
1.3 ใบรับรองการฌาปนกิจศพ หรือการจัดการศพของผู้เสียชีวิต ที่ออกโดยทางการท้องถิ่นต่างประเทศ (เช่น กรีซ มอลตา หรือเซอร์เบีย) ซึ่งผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ พร้อมสำเนา 1 ชุด
1.4 เอกสารของผู้เสียชีวิต ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทย ทะเบียนบ้านไทย ทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
1.5 เอกสารของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง
1.6 ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรม จะต้องมีหนังสือรายงานสาเหตุการตายจากสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง

2. ขอให้สแกนเอกสารในข้อ 1 ทั้งหมด ส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล [email protected] เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายการยื่นเอกสารและจัดทำมรณบัตรในโอกาสแรก 

ค่าธรรมเนียม  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกมรณบัตร

หมายเหตุ เมื่อญาติผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับมรณบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ควรรีบดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนราษฏรในภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตที่ประเทศไทย เพื่อคัดชื่อผู้เสียชีวิตออกจากทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบ

คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย_-_เอเธนส์