การจัดทำหนังสือแสดงการมีชีวิต

การจัดทำหนังสือแสดงการมีชีวิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,897 view

 

การแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่

คนไทยที่มีความจำเป็นต้องแสดงหลักฐานแสดงการมีชีวิตต่อหน่วยงานของไทยในประเทศไทย อาจมาดำเนินการจัดทำหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต โดยเตรียมหลักฐานมาดังนี้

  • หนังสือเดินทางไทย
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

มายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ ด้วยตนเอง และภายหลังการตรวจสอบว่าถูกต้อง สถานเอก อัครราชทูต ฯ จะออกหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตจำนวน 1 ชุด แก่ผู้ยื่นคำร้อง

หลักฐานประกอบกรุณาถ่ายสำเนามาอย่างละ 2 ชุด