การทำหนังสือมอบอำนาจ

การทำหนังสือมอบอำนาจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 17,774 view

 

การทำหนังสือมอบอำนาจ

ในกรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศและต้องการยื่นเรื่องขอเอกสารรับรองทางราชการจากอำเภอ หรือหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย อาทิหนังสือรับรองสถานภาพสมรส คัดสำเนาทะเบียนบ้าน คัดสำเนา ใบสูติบัตร จัดทำหนังสือรับรองการเกิด คัดสำเนาทะเบียนสมรส คัดสำเนาทะเบียนหย่าและการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือ อื่นๆ แต่ท่านไม่สามารถที่จะไปยื่นเรื่องได้ด้วยตนเองในประเทศไทยได้ ท่านสามารถยื่นความจำนงขอจัดทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมอบอำนาจให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งไปดำเนินการแทนได้ที่ประเทศไทย ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ โดยเดินทางไปยื่นเรื่องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงเพื่อทำหนังสือมอบอำนาจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เพื่อขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส จากทางราชการ

  • หนังสือเดินทาง
  • ทะเบียนบ้านของไทย
  • ใบทะเบียนหย่า หากเป็นการหย่าตามกฏหมายกรีซ ต้องระบุวันที่ศาลตัดสินบังคับใช้แล้ว

2. เพื่อขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการเกิด คัดสำเนาทะเบียนสมรส และคัดสำเนาใบสำคัญการหย่า

  • หนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย

3. เพื่อมอบอำนาจขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  • หนังสือเดินทาง
  • สูติบัตร
  • ทะเบียนบ้านไทย
  • ใบรับรองการศึกษาที่มีตราประทับรับรองจากสถานศึกษา พร้อมคำแปลเป็นภาษา อังกฤษ ซึ่งรับรองคำแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศกรีซ/มอลต้า
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย

หมายเหตุ 
- จะต้องนำ หลักฐานต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 2 ชุด 
- ค่าธรรมเนียมฉบับละ 3 ยูโร
- ถ้าท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องนำผู้ปกครองมาด้วย 
- การซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่สามารถดำเนินเรื่องโดยการมอบอำนาจได้