การทำหนังสือมอบอำนาจ

การทำหนังสือมอบอำนาจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.พ. 2567

| 24,142 view

- ในกรณีที่คนไทยอยู่ต่างประเทศและประสงค์ที่จะดำเนินการด้านเอกสารกับสำนักงานเขต/อำเภอ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย อาทิ ขอหนังสือรับรองความเป็นโสด คัดสำเนาทะเบียนบ้าน คัดสำเนาสูติบัตร หรือดำเนินการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น แต่ท่านไม่สามารถที่จะไปยื่นเรื่องได้ด้วยตนเองในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นความจำนงขอจัดทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมอบอำนาจให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งไปดำเนินการแทนได้ที่ประเทศไทย

- ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทย (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์)

- ผู้ร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

- ขอความกรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า และส่งเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมลก่อน เพื่อความสะดวกของท่านเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เอกสารที่ต้องใช้
1.1 คำร้องขอนิติกรณ์ที่กรอกครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ข้างล่าง)
1.2 หนังสือมอบอำนาจที่กรอกครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ข้างล่าง)
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้แนบกับหนังสือมอบอำนาจ (หมายเหตุ หน่วยงานไทยไม่รับหนังสือมอบอำนาจที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจหมดอายุแล้ว)
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้แนบกับหนังสือมอบอำนาจ
1.5 หลักฐานอื่นที่จำเป็น เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสูติบัตร เป็นต้น 

2. ขอให้ท่านสแกนเอกสารในข้อ 1 ทั้งหมด ส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล [email protected] เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายการยื่นเอกสารและจัดทำหนังสือมอบอำนาจต่อไป

3. ในวันนัดหมายจริง ขอให้ท่านเตรียมเอกสารทั้งหมด พร้อมกับสำเนาอีก 1 ชุด 

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการรับรองนิติกรณ์ 1 ตราประทับ

หมายเหตุ

- การนำเอกสารจากไทยมาใช้ในต่างประเทศ ท่านจะต้องนำเอกสารภาษาไทยดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษไปรับรองนิติกรณ์ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับกรมการกงสุลจัดทำเอกสารสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) เพื่อความสะดวกของท่านที่จะไม่ต้องนำไปแปลอีกครั้ง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารสองภาษา สามารถโทร Hotline กรมการปกครอง 1548 หรือ Call Center กรมการกงสุล ที่ +66 2572 8442

- ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ ต่อการติดต่อสถานที่ราชการในไทย 1 แห่ง เช่น หากท่านจะมอบอำนาจให้เพื่อนไปขอหนังสือรับรองความเป็นโสด ณ ที่ว่าการอำเภอ และนำหนังสือรับรองความเป็นโสดไปรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ ท่านจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ 2 ฉบับ (ฉบับหนึ่งสำหรับที่ว่าการอำเภอ และอีกฉบับสำหรับกรมการกงสุล)
ยกเว้นกรณีติดต่อกรมการกงสุลเพื่อขอรับรองเอกสาร โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ แต่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ (เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนสมรส) เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

- หน่วยงานไทยบางแห่งมีแบบฟอร์มมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น เช่น กรมที่ดินมีแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับใช้ซื้อขายที่ดิน ขอให้ท่านติดต่อหน่วยงานที่จะใช้หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมเอกสารของท่าน

เอกสารประกอบ

1._คำร้องขอนิติกรณ์
2._หนังสือมอบอำนาจ_-_Power_of_Attorney_Form