การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 18,271 view

 

การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร เนื่องจากบิดาและมารดาของเด็กมิได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันตามกฏหมาย และบุตรที่เกิดมาจึงเป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายของมารดาแต่ฝ่ายเดียว มิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา บุตรที่มิชอบตามกฎหมายของบิดา จะเป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อ

  • บิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่สมรส
  • ศาลพิพากษาให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
  • บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียน

การขอจดทะเบียนรับรองบุตรกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ

1. บิดา มารดา และบุตร เดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ดังนี้

  • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา
  • สูติบัตรกรีซ/มอลต้า ของเด็ก (หากเป็นภาษาท้องถิ่นให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยประทับตรารับรองจากทางการกรีซ/มอลต้า
  • สูติบัตรไทยพร้อมสำเนา
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไทยของมารดา พร้อมสำเนา

2. ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ

หมายเหตุ การจดทะเบียนรับรองบุตร ต้องได้รับความยินยอมทั้งจากมารดาและบุตร และแม้บุตรจะมีอายุไม่ครบ 15 ปี ก็สามารถให้ความยินยอมได้ หากรู้และเข้าใจถึงการให้ความยินยอมหรือคัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นบิดาของตนได้