การขอสูติบัตร (เพื่อให้บุตรได้รับสัญชาติไทย)

การขอสูติบัตร (เพื่อให้บุตรได้รับสัญชาติไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 30,215 view

- เด็กที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีสิทธิได้รับสัญชาติไทย โดยบิดาหรือมารดาของเด็กจะต้องแจ้งเกิดหรือขอสูติบัตรไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังจากได้สูติบัตรไทยแล้ว สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้กับบุตรได้

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้บิดาหรือมารดานําสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้พร้อมหนังสือเดินทางของบุตร ไปติดต่อสำนักงานเขต/อําเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อขอเพิ่มชื่อของเด็กในทะเบียนบ้าน โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ทั้งนี้ ขอความกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากสำนักงานเขต/อำเภอนั้น ๆ

ขั้นตอนการขอสูติบัตร

1. เอกสารที่ต้องใช้

1.1 คำร้องขอจดทะเบียนเกิดที่กรอกครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ข้างล่าง)

1.2 ใบแจ้งเกิดของทางการท้องถิ่นต่างประเทศ เช่น กรีซ มอลตา หรือเซอร์เบีย พร้อมสำเนา 1 ชุด ทั้งนี้ ใบแจ้งเกิดท้องถิ่นจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการรับรองเอกสารของแต่ละประเทศ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองเอกสารได้ที่ CLICK 

*การใช้ชื่อ-นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทย ต้องตรงกันกับชื่อ-นามสกุลในใบแจ้งเกิดท้องถิ่น โดยนามสกุลของเด็กต้องใช้ตามบิดาหรือมารดาเท่านั้น  

1.3 ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา (กรณีจดทะเบียนสมรสกัน) ถ้าหากจดทะเบียนกับทางการต่างประเทศ เช่น กรีซ มอลตา หรือเซอร์เบีย กรุณานำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ และนำไปรับรองกับกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการรับรองเอกสารของแต่ละประเทศ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองเอกสารได้ที่ CLICK

1.4 หนังสือเดินทางตัวจริงของบิดาและมารดา (หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

1.5 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

1.6 ทะเบียนบ้านไทยของบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไทย (หากทะเบียนบ้านตัวจริงไม่อยู่กับตัว สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้)

1.7 ทะเบียนหย่าตัวจริง กรณีบิดาและมารดาหย่าขาดจากกัน หรือไม่อยู่ด้วยกัน ต้องมีหนังสือรับรองว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร

1.8 รูปถ่ายสีของเด็กขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สามารถถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือ)

2. ขอให้สแกนเอกสารในข้อ 1 ทั้งหมด ส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล [email protected] เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายการยื่นเอกสารหรือให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำหรับการจัดทำสูติบัตรต่อไป 

ค่าธรรมเนียม  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจดสูติบัตร

*สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจดสูติบัตร หากเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา*

เอกสารประกอบ

คำร้องขอจดทะเบียนเกิด