การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 7,386 view

การขอจดทะเบียนหย่า

การขอจดทะเบียนหย่า ณ สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะกระทำได้เฉพาะกรณีคู่กรณีได้ทำการสมรสตามกฎหมายไทย เท่านั้น

การดำเนินการ

 • ผู้ร้องนัดหมายมายังสถานเอกอัครราชทูต ฯ เป็นการล่วงหน้าทางโทรศัพท์ และเมื่อถึงกำหนดเวลานัด คู่สมรสทั้งสองฝ่าย เดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ
 • เอกสารที่ผู้ร้องต้องนำมาแสดงมีดังนี้
  • หนังสือเดินทาง (สำหรับคนต่างชาติ) หรือบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ใบสำคัญการสมรสของฝ่ายชาย-ฝ่ายหญิง (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ

 • การหย่าต่างสำนักทะเบียน ในกรณีที่คู่สมรสที่ประสงค์จะหย่าขาด แต่ฝ่ายหนึ่งกลับไปอาศัยที่ประเทศไทย ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาศัยในกรีซ อาจดำเนินการจดทะเบียนหย่าได้ โดยให้ คู่สมรสที่อาศัยที่ประเทศไทยดำเนินการแจ้งต่อสำนักทะเบียนในไทยเพื่อขอดำเนินการหย่า " ต่างสำนักทะเบียน " และส่งเรื่องไปให้กระทรวงการต่างประเทศที่ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการเรียกคู่สมรสที่อาศัยในกรีซ มาดำเนินการจดทะเบียนหย่าต่อไป
 • การใช้คำนามสตรี และการกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิม
  • สำหรับหญิงไทยที่สมรสถูกต้องตามกฎหมายและภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนหย่าแล้ว คำนำนามสตรี ยังคงใช้ " นาง " ไม่เปลี่ยนแปลง
  • เมื่อหญิงไทยทำการหย่าขาดจากสามีแล้ว ต้องกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน โดยแจ้งขอแก้ไขหนังสือเดินทางกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยยื่นแสดงหลักฐานการหย่า และเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ให้นำทะเบียนการหย่าไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน ราษฎรของอำเภอหรือสำนักงานเขต เพื่อขอแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนต่อไป
 • 3. สิทธิปกครองบุตร คู่สมรสที่ประสงค์จะหย่าขาด ควรจะได้ทำความตกลงในเรื่องสิทธิการปกครองเลี้ยงดูบุตรให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน โดยจะต้องสอดคล้องตามกฎหมายของไทยและกฎหมายของกรีซ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 210-671 0155, 210-674 9065 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ 
e-mail: [email protected] เวปไซด์ www.thaiembassy.org/athens