การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

8 ก.ย. 2562

 

การจดทะเบียนสมรสไทย

คนไทยสามารถมาดำเนินการจดทะเบียนสมรสตามแบบไทยกับคนไทยหรือคนต่างด้าวได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยดำเนินการดังนี้

  • นัดหมายวันและเวลากับสถานเอกอัครราชทูต ฯ เป็นการล่วงหน้าก่อน
  • เตรียมเอกสารตัวจริงและสำเนามาอย่างละ 1 ชุดดังต่อไปนี้ให้พร้อมเมื่อถึงกำหนดนัด

หลักฐานหลักทั้งฝ่ายหญิงและชายต้องนำมาแสดง

  • หนังสือเดินทาง
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือรับรองสถานภาพเป็นโสดจากอำเภอที่ผู้ขอตั้งบ้านเรือนอยู่
    (ในกรณีที่เป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ)

หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เคยหย่าร้าง

  • ใบหย่า ในกรณีที่ใบหย่าเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ
  • ใบรับรองแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ สำหรับผู้ที่หย่าร้างยังไม่ครบ 310 วัน
  • หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสดภายหลังจากการหย่าร้างจากอำเภอ ที่ผู้ขอตั้งบ้านเรือนอยู่ (ในกรณีที่ใบหย่าเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ)

หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่คู่สมรสเสียชีวิต

  • ใบสำคัญการสมรส
  • ใบมรณะบัตรของคู่สมรส ในกรณีที่เป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ หรือ มอลต้า
  • ใบรับรองแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ สำหรับผู้ที่คู่สมรสเสียชีวิตยังไม่ครบ 310 วัน
  • หนังสือรับรองสถานภาพเป็นโสดภายหลังจากการเสียชีวิตของคู่สมรสจากอำเภอที่ผู้ขอตั้งบ้านเรือนอยู่ ในกรณีที่ใบหย่าเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ หรือ มอลต้า

หมายเหตุ

  • คนไทยที่ประสงค์จะสมรสกับคนกรีก/ มอลต้า สามารถกระทำได้ 2 ทางได้แก่การจดทะเบียนสมรสกับทางการไทยที่ประเทศไทย และการจดทะเบียนสมรสกับทางการกรีซ/ มอลต้า
  • ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 1459 กำหนดว่า " การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทำตามแบบที่กำหนด ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้ " ดังนั้น หากท่านได้มีจดทะเบียนสมรสกับทางฝ่ายกรีซ/ มอลต้า แล้ว และประสงค์จะจัดทำบันทึกการสมรสตามแบบกฎหมายไทย ก็สามารถกระทำได้ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานทะเบียนสมรสของกรีซ/มอลต้า โดยมีคำรับรองอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ หรือ มอลต้า ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อจัดทำบันทึกการจดทะเบียนสมรสตามแบบไทยได้
  • เมื่อทำการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าตามแบบไทยหรือกรีซ/ มอลต้าแล้ว หญิงไทยที่สมรสต้องเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น " นาง " ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
  • โดยที่กฎหมายครอบครัวของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในเรื่องการจดทะเบียนสมรส สิทธิของคู่สมรส และอื่น ๆ ท่านและคู่สมรสควรจะได้ศึกษา เปรียบเทียบ ถึงพัฒนาการต่าง ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากมีข้อสงสัยประการใดในเรื่องผลและสิทธิตามกฎหมายไทย อาจปรึกษาไปยังสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 210-671 0155, 210-674 9065 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ 
    e-mail: thaiath@otenet.gr เวปไซด์ www.thaiembassy.org/athens