การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 12,166 view

 

การจดทะเบียนสมรสไทย

คนไทยสามารถมาดำเนินการจดทะเบียนสมรสตามแบบไทยกับคนไทยหรือคนต่างด้าวได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยดำเนินการดังนี้

 • นัดหมายวันและเวลากับสถานเอกอัครราชทูต ฯ เป็นการล่วงหน้าก่อน
 • เตรียมเอกสารตัวจริงและสำเนามาอย่างละ 1 ชุดดังต่อไปนี้ให้พร้อมเมื่อถึงกำหนดนัด

หลักฐานหลักทั้งฝ่ายหญิงและชายต้องนำมาแสดง

 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานภาพเป็นโสดจากอำเภอที่ผู้ขอตั้งบ้านเรือนอยู่
  (ในกรณีที่เป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ)

หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เคยหย่าร้าง

 • ใบหย่า ในกรณีที่ใบหย่าเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ
 • ใบรับรองแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ สำหรับผู้ที่หย่าร้างยังไม่ครบ 310 วัน
 • หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสดภายหลังจากการหย่าร้างจากอำเภอ ที่ผู้ขอตั้งบ้านเรือนอยู่ (ในกรณีที่ใบหย่าเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ)

หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่คู่สมรสเสียชีวิต

 • ใบสำคัญการสมรส
 • ใบมรณะบัตรของคู่สมรส ในกรณีที่เป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ หรือ มอลต้า
 • ใบรับรองแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ สำหรับผู้ที่คู่สมรสเสียชีวิตยังไม่ครบ 310 วัน
 • หนังสือรับรองสถานภาพเป็นโสดภายหลังจากการเสียชีวิตของคู่สมรสจากอำเภอที่ผู้ขอตั้งบ้านเรือนอยู่ ในกรณีที่ใบหย่าเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ หรือ มอลต้า

หมายเหตุ

 • คนไทยที่ประสงค์จะสมรสกับคนกรีก/ มอลต้า สามารถกระทำได้ 2 ทางได้แก่การจดทะเบียนสมรสกับทางการไทยที่ประเทศไทย และการจดทะเบียนสมรสกับทางการกรีซ/ มอลต้า
 • ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 1459 กำหนดว่า " การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทำตามแบบที่กำหนด ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้ " ดังนั้น หากท่านได้มีจดทะเบียนสมรสกับทางฝ่ายกรีซ/ มอลต้า แล้ว และประสงค์จะจัดทำบันทึกการสมรสตามแบบกฎหมายไทย ก็สามารถกระทำได้ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานทะเบียนสมรสของกรีซ/มอลต้า โดยมีคำรับรองอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ หรือ มอลต้า ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อจัดทำบันทึกการจดทะเบียนสมรสตามแบบไทยได้
 • เมื่อทำการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าตามแบบไทยหรือกรีซ/ มอลต้าแล้ว หญิงไทยที่สมรสต้องเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น " นาง " ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
 • โดยที่กฎหมายครอบครัวของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในเรื่องการจดทะเบียนสมรส สิทธิของคู่สมรส และอื่น ๆ ท่านและคู่สมรสควรจะได้ศึกษา เปรียบเทียบ ถึงพัฒนาการต่าง ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากมีข้อสงสัยประการใดในเรื่องผลและสิทธิตามกฎหมายไทย อาจปรึกษาไปยังสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 210-671 0155, 210-674 9065 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ 
  e-mail: [email protected] เวปไซด์ www.thaiembassy.org/athens