การขอเอกสารเดินทางชั่วคราว

การขอเอกสารเดินทางชั่วคราว

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 9,673 view

ในการพิจารณาออกเอกสารการเดินทางชั่วคราวที่เหมาะสม (หนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน) ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำแนะนำนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาออกเอกสารการเดินทางที่เหมาะสมให้แก่ท่านต่อไป ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

1. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

การเตรียมเอกสารมีดังนี้
1.1 กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน” กรุณาดาวน์โหลดจาก ไฟล์ด้านล่าง
1.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
1.3 หนังสือเดินทางตัวจริง 
1.4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) หรือวีซ่าของประเทศที่พำนักหรือเดินทางไป ซึ่งยังมีอายุการใช้งาน
1.5 ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 10 ยูโร/เล่ม

อายุการใช้งาน หนังสือเดินทางฉุกเฉินมีอายุการใช้งาน 1 ปี ทั้งนี้ บางประเทศอาจไม่อนุญาตให้ใช้หนังสือเดินทางฉุกเฉินในการเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ขอความกรุณาท่านติดต่อสอบถามประเทศดังกล่าวก่อน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD)

นักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการเดินทาง สามารถขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น 

การเตรียมเอกสารมีดังนี้
2.1 กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน” กรุณาดาวน์โหลดจาก ไฟล์ด้านล่าง
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากไม่มี สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้)
2.3 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (หากมี)
2.4 สำเนาวีซ่าของประเทศที่พำนักหรือที่เดินทางไป (หากมี) 
2.5 ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ 
2.6 หลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

อายุการใช้งาน เอกสารเดินทางฉุกเฉินมีอายุใช้งานเพียง 1 เดือน และไม่สามารถใช้เดินทางไปยังประเทศที่สาม เนื่องจากเป็นเพียงเอกสารที่ออกแทนหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านจะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ ขอความกรุณาทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า ไม่รับ walk-in” โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ (30) 210 6710 155 ต่อ 5

*สำหรับ ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ให้ดำเนินการตามระเบียบการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ โดย บิดาและมารดา (หรือผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตร) ต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ เพื่อลงนามยินยอม ในแบบคำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินของบุตร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CLICK

 

เอกสารประกอบ

1._คำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน_Emergency_PP
2._คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน_ETD