การดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหาย

การดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหาย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.พ. 2567

| 11,469 view

เอกสารที่ต้องใช้

1. ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ท่านจะต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ และนำใบแจ้งความตัวจริงมาติดต่อที่ฝ่ายกงสุลฯ)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากไม่มี สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้)
3. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (หากมี) 
4. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) (หากมี)
5. สำเนาวีซ่าของประเทศที่พำนักหรือที่เดินทางไป (หากมี)

* สำหรับกรณีหนังสือเดินทางสูญหายในกรุงเอเธนส์ ท่านสามารถติดต่อขอรับใบแจ้งความจากทางการกรีซได้ที่ :
Tourist Police Department (daily 07:30 - 22:00 hrs.)
4, Dragatsaniou Street, Klauthmonos Square 
Near Panepistimio Metro Station (Red Line)
Tel: (30) 210-3222230, (30) 210-3222232
Google Map

(หมายเหตุ Tourist Police Department ของกรีซสามารถออกใบแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหาย เพื่อให้ท่านใช้ทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางฉบับใหม่เท่านั้น แต่ไม่สามารถออกใบรับรองการถูกโจรกรรม สำหรับนำไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากบริษัทประกันการเดินทาง ทั้งนี้ ตามระเบียบกรีซ การขอใบรับรองการถูกโจรกรรมจะต้องดำเนินการผ่านทนายความ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาล โดยท่านอาจสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจาก Tourist Police Department)

การออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับใช้เดินทางกลับประเทศไทย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุล ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำแนะนำนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาออกเอกสารการเดินทางที่เหมาะสมให้แก่ท่านต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลฯ ได้ทางอีเมล [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ (30) 210 6710 155 ต่อ 6 หรือ Line ID: consular-athens โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ที่ 25 Marathonodromou Street, Paleo Psychico, Athens 15452 (google map