การขอหนังสือเดินทางฉบับใหม่

การขอหนังสือเดินทางฉบับใหม่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.พ. 2567

| 39,286 view

1.  เอกสารการทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) 
1.1 แบบข้อมูลผู้ขอทำหนังสือเดินทางที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ด้านล่าง)
1.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากบัตรหมดอายุ โปรดติดต่อฝ่ายกงสุลฯ เพื่อตรวจสอบ)
1.3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
1.4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) หรือวีซ่าของประเทศที่พำนัก (เช่น กรีซ มอลตา หรือเซอร์เบีย) ซึ่งยังมีอายุการใช้งาน
1.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)
1.6 ใบแจ้งความ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

2. เอกสารการทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
2.1 แบบข้อมูลผู้ขอทำหนังสือเดินทางที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ด้านล่าง)
2.2 หลักฐานยืนยันตัวบุคคลสำหรับผู้เยาว์
(1) หากเป็นการทำหนังสือเดินทางเล่มแรก: ใช้สูติบัตรตัวจริง
(2) หากเป็นการทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไป: ต้องนำชื่อผู้เยาว์เข้าทะเบียนบ้านก่อน
- ผู้เยาว์ที่อายุยังไม่ครบ 7 ปี ใช้ สูติบัตรตัวจริง และ ทะเบียนบ้านที่นำชื่อผู้เยาว์เข้าแล้ว (หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หากไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริงอยู่กับตัว)
- ผู้เยาว์ที่อายุครบ 7 ปี ใช้ สูติบัตรตัวจริง และ บัตรประจำตัวประชาชน
- ผู้เยาว์ที่อายุครบ 7 ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้ สูติบัตรตัวจริง ทะเบียนบ้านที่นำชื่อผู้เยาว์เข้าแล้ว (หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หากไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริงอยู่กับตัว)และ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (หากหนังสือออกเป็นภาษาท้องถิ่น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

2.3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
2.4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) หรือวีซ่าของประเทศที่พำนัก (เช่น กรีซ มอลตา หรือเซอร์เบีย) ซึ่งยังมีอายุการใช้งาน
2.5 สูติบัตรตัวจริง 
2.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)
2.7 หลักฐานแสดงตนของบิดาและมารดา (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง)
2.8 ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา (กรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส)
2.9 ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร (กรณีที่บิดาและมารดาหย่าร้างกัน)
2.10 หลักฐานการมีอำนาจปกครองบุตร (กรณีบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว)

*บิดาและมารดา (หรือผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตร) ต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ เพื่อลงนามยินยอมในแบบคำร้องขอหนังสือเดินทางของบุตร*

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
- หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี      มีค่าธรรมเนียม 35 ยูโร
- หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี    มีค่าธรรมเนียม 50 ยูโร (ผู้เยาว์ไม่สามารถทำหนังสือเดินทาง 10 ปีได้)

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า ไม่รับ walk-inโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ (30) 210 6710 155 ต่อ 6
2. กระบวนการทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เวลาเก็บข้อมูล biometric (ลายนิ้วมือ และม่านตา) การถ่ายภาพ และอื่น ๆ ประมาณ 30 นาที
3. ตัวเล่มหนังสือเดินทางจะถูกผลิตที่ประเทศไทย และใช้เวลานำส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 1 – 1.5 เดือน ทั้งนี้ ตามระเบียบ ท่านจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง หรือมอบใบเสร็จรับเล่มให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายมารับแทนได้

อย่างไรก็ดี หากท่านไม่สะดวกที่จะมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุโลมให้ท่านรับหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบ

แบบข้อมูลผู้ขอทำหนังสือเดินทาง_-_Passport_Data_Form