แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในกรีซ กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในกรีซ กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

8 ก.ย. 2562

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในกรีซ กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ปัจจัยบ่งชี้        เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจัยควบคุม    รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน

เป้าหมาย         อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพื้นที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับ

                       ประเทศไทย

รายการ

การดำเนินการ

หมายเหตุ

 

สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 ชั่วโมง) เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นที่
(กรมการกงสุล ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง)

 

ในการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย สอท.ฯ จะใช้พื้นที่ของ สอท.ฯ เป็นศูนย์ฯ ในกรณีที่พื้นที่ของ สอท.ฯ ไม่อยู่ในภาวะวิสัยที่จะใช้การได้ อาจพิจารณาใช้ ทำเนียบ ออท. เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง

 

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของ สอท.ฯ คือ

+30 6944 532916 / +30 6948009969

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นแก่คนไทย อาทิ มีผู้ได้รับผลกระทบกี่คน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน

 

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินสถานการณ์ความเสียหาย และรายงานให้กระทรวงฯ ทราบ

เป็นระยะ

 

 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย)

 

จัดทำรายชื่อหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องของกรีซที่จำเป็นต้องมีการติดต่อในยามฉุกเฉิน อาทิ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล และสายการบิน 

 

รายชื่อหน่วยงานท้องถิ่นปรากฏตามเอกสารแนบ

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือคนชาติตน

 

ประสานกับ

สอท.ฯ ต่างๆ/กรุงเอเธนส์ และหารือกับ สอท.อาเซียน/กรุงเอเธนส์ เพื่อขอความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัยพิบัติในกรีณที่จำเป็น

 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่ (หากได้รับอนุญาตจากทางการท้องถิ่น)

จัดทำรายชื่อหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อประสานการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่

 

 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน

 

ประเมินงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทยและแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงฯ ทราบในโอกาสแรก

 

 

หากจําเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจเป็นที่สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
(โดยปกติรัฐบาลท้องถิ่นจะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว)

 

กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่กรุงเอเธนส์ อาจพิจารณาตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เมืองลาเมีย หากเกิดภัยพิบัติที่เมืองลาเมียอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักพิงที่เมือง Thessaloniki หรือที่กรุงเอเธนส์ หากเกิดภัยพิบัติตามเกาะต่างๆ อาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่กรุงเอเธนส์

 

 

กรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสุลกิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพื้นที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่

 

หากภัยพิบัติเกิดตามเกาะหรือเมืองต่าง ๆ ของกรีซ สอท.ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมคนไทยที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามที่กระทำได้ และขอความร่วมมือให้ผู้ประสบภัยพักอาศัยตามบ้านพักคนไทยที่มีจิตอาสา และมีพื้นที่เพียงพอเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว  และ สอท.ฯ จะประเมินค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อขออนุมัติกระทรวงฯ ในโอกาสแรก

 

 

จัดทําทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ)

 

สอท.ฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรายการทะเบียนคนไทยโดยประสานหน่วยงานท้องถิ่น

 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจําเป็น)

 

ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงและหน่วยงานท้องถิ่นไม่อยู่ในสภาวะที่จะให้ความช่วยเหลือคนไทยได้ สอท.ฯ จะประสานขอกำลังแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมทั้งสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่นๆ จากประเทศไทยผ่านกระทรวงฯ

 

 

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม)

 

สอท.ฯ จะประเมินสถานการณ์และความจำเป็นในการอพยพคนไทยกลับไทย โดยจะประสานกับกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการอพยพคนไทยโดยเครื่องบินพิเศษจากไทย เพื่ออพยพคนไทยออกนอกประเทศตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความพร้อมของยานพาหนะ

 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย

 

หมายเลขโทรศัพท์ในกรีซในกรณีฉุกเฉิน

  1. ศูนย์ความช่วยเหลือเร่งด่วน (ΕKAP) นำส่งโรงพยาบาลโดย ΕKAP จะทราบเองว่าในวันเกิดเหตุโรงพยาบาลใดเข้าเวรการรับผู้ป่วยภายนอก: 166
  2. ในกรณีภัยพิบัติอื่น (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้): 199
  3. สถานีตำรวจช่วยเหลือเร่งด่วน: 100
  4. ศูนย์ช่วยเหลือกรณีโรคระบาด/ถูกสารพิษ: 210 7793777
  5. ติดต่อเรื่องบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านเครือข่ายเอเจนซี่ของ สอท.ฯ : 210 3238726