แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในเซอร์เบีย กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในเซอร์เบีย กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

8 ก.ย. 2562

 

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในเซอร์เบียกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

 

 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ

ระดับ 1 (สีเขียว)

ปัจจัยบ่งชี้         สถานการณ์ปกติ

ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกติ

เป้าหมาย          เตรียมความพร้อมของ สอท./สกญ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

รายการ

การดำเนินการ

หมายเหตุ

 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ

 

 

ดำเนินการแล้ว

 

 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ

 

สอท.ฯ มีการปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทยเป็นประจำ

 

 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้าแรงงานไทย(Forceman)

 

สอท.ฯ มีเครือข่ายติดต่อกับคนไทยในเซอร์เบีย

 

 

จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สายการบิน สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน)

 

ประสาน กสม.ไทย/กรุงเบลเกรด ซึ่งมีเครื่อข่ายหน่วยงานท้องถิ่นของเซอร์เบีย

 

 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 

ประสาน กสม.ไทย/กรุงเบลเกรด เพื่อสร้างเครือข่ายและความความคุ้นเคยกับ จนท.ท้องถิ่นของเซอร์เบีย

 

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพ

 

 

ประสาน กสม.ไทย/กรุงเบลเกรด และหน่วยงานท้องถิ่นของเซอร์เบียเพื่อกำหนดจุดนัดพบและเส้นทางอพยพ

 

 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการเวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่ อาทิ ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใดเพื่อขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน

 

หารือกับ กสม. ไทย/กรุงเบลเกรด หน่วยงานท้องถิ่นเซอร์เบีย และ สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ ในกรณีที่ต้องมีการกำหนดเส้นทางอพยพจากเซอร์เบียไปกรุงบูดาเปสต์ เนื่องจากเซอร์เบียมีพรมแดนติดกับฮังการีและอยู่ห่างจากฮังการีเพียง 4 ชม. มีระยะทาง 378 กม.ในขณะที่การเดินทางจากเซอร์เบียมากรีซจะมีระยะทาง 637 กม. อีกทั้งยังต้องผ่าน North Macedonia ซึ่งต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม

 

 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ
และ/หรือนำแผน upload ขึ้น website ของ
สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ

e-mail address ที่ประชาชนติดต่อได้

 

 

ดำเนินการ ปชส. ให้ชุมชนไทยทราบผ่านเว็บไซต์ของ สอท.ฯ รวมทั้งผ่านการพบปะกับชุมชนไทยในทุกโอกาส อาทิ กงสุลสัญจร

 

คนไทยในเซอร์เบียมีประมาณ 36 คน

 

ระดับ 2 (สีเหลือง)

ปัจจัยบ่งชี้        เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ

ปัจจัยควบคุม   รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ

เป้าหมาย         คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอก

                      ประเทศ
                        ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย

 

รายการ

การดำเนินการ

หมายเหตุ

 

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

 

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดผ่าน กสม ไทย/กรุงเบลเกรด ชุมชนไทย และสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานการณ์ และรายงานให้กระทรวงฯ ทราบเป็นระยะ

 

 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท./สกญ. และเตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยที่กำหนด

 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคนไทยในเซอร์เบียผ่าน กสม. ไทย/กรุงเบลเกรด และช่องทางต่างๆ อาทิ facebook line และเว็บไซต์ สอท.ฯ

 

 

แจ้งข่าวให้คนไทยในพื้นที่เตรียมสัมภาระ เอกสารเดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิงให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอกประเทศ

 

จัดทำคู่มือการอพยพคนไทย และเอกสารเดินทางและสัมภาระให้พร้อมในกรณีต้องอพยพคนไทยออกนอกเซอร์เบีย

 

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ

 

ประกาศผ่านทางเครือข่ายคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ หรือจุดที่เสี่ยงภัย  รวมทั้งแจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศผ่านกระทรวงฯ เว็บไซต์ สอท.ฯ และทุกช่องทางการสื่อสาร

 

 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน

 

 

-

 

ไม่มีหน่วยงานไทยตั้งอยู่ในเซอร์เบีย

 

ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ

 

กสม. ไทย/

กรุงเบลเกรด ประสานกับชุมชนไทยอย่างใกล้ชิด และสอท.ฯ เตรียมจัดส่ง จนท. ไปอำนวยความสะดวกในการอพยพคนไทย

 

หมายเหตุ  ให้ ออท.เป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาในการปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น

 

 

 

ระดับ 3 (สีส้ม)

ปัจจัยบ่งชี้        เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวง

                      กว้าง

ปัจจัยควบคุม   รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมี

                      จำกัด แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน

เป้าหมาย         ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด

                       โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติ

                      อยู่

 

รายการ

การดำเนินการ

หมายเหตุ

 

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์จากข่าวสาร การหารือกับ สอท./สกญ มิตรประเทศ และการสำรวจ (หากสถานการณ์เอื้ออำนวย)

 

ติดตามข่าวสารจากรัฐบาลเซอร์เบียอย่างใกล้ชิด และหารือกับ สอท. ตปท./

กรุงเบลเกรด อาทิ มาเลเซีย พม่า และอินโดนีเซีย เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน

 

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการ รปภ. สถานที่

 

 

 

-ไม่มีหน่วยงานไทยในเซอร์เบีย

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ

 

ประสาน สอท. ตปท./กรุงเบลเกรด เพื่อขอความช่วยเหลือคนไทยในกรณีที่จำเป็น

 

 

สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทยหรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน)

 

คณะเจ้าหน้าที่ สอท.ฯ ไปเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทยที่ สกม.ไทย/กรุงเบลเกรด

 

 

สอท./สกญ. สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน

 

ประเมิน งปม. และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพียงพอสำหรับการให้ความช่วยเหลือคนไทย

 

 

สอท./สกญ. สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจจำเป็นต้องมาพำนักชั่วคราวใน สอท.

 

ประสาน กสม. ไทย/กรุงเบลเกรด เพื่อจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการ และเตรียมการจัดส่งให้กับคนไทยในกรณีเกิดภาวะขาดแคลน

 

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่

 

ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เสียงภัยที่เซอร์เบียผ่านกระทรวงฯ

 

 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อซักซ้อมกรณีต้องอพยพ

 

ประสาน สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ ในกรณีที่ต้องอพยพคนไทยจากเซอร์เบียไปฮังการี/ สอท. ณ กรุง เอเธนส์ ประสานกับรัฐบาลเซอร์เบีย เพื่อเตรียมการในกรณีต้องอพยพคนไทยไปฮังการี

 

 

ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่นั่งให้แก่คนไทย

 

จัดทำรายชื่อ/ทะเบียนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศเซอร์เบีย

 

 

กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือกระทรวงฯ ว่ามีคนไทยเหลืออยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่สาม หรือกลับประเทศไทย ต้องใช้เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยหรือไม่

 

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนอพยพ โดยประสานกับชุมชนไทย หน่วยงานท้องถิ่นของเซอร์เบีย และกระทรวงฯ

 

 

 

ระดับ 4 (สีแดง)

ปัจจัยบ่งชี้        เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการ

                      ปล้นสะดม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจัยควบคุม   รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอัน

                      ใกล้  สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน

เป้าหมาย         อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทำการ สอท. ชั่วคราว

 

รายงาน

การดำเนินการ

หมายเหตุ

 

ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทย และ/หรือหัวหน้าแรงงานไทยทราบตลอดเวลา

 

จัดตั้งศูนย์อพยพคนไทยที่ สกม.ไทย/ ณ กรุงเบลเกรด และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบตลอดเวลารวมทั้งจัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน และจัดตั้งเครือข่ายผ่าน facebook เพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแผนการอพยพ

 

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของ สอท.ฯ คือ +306944532916/+30 6948009969

 

ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอกพื้นที่ในทันที

 

ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เองเดินทางออกนอกพื้นที่โดยเร็วที่สุด

 

 

 

 

แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทยและขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะให้ได้) โดยเฉพาะรปภ. ระหว่างอพยพคนไทย และ รปภ.สอท./สกญ.

 

ประสานกับรัฐบาล/หน่วยงานท้องถิ่นของเซอร์เบียเกี่ยวกับการอพยพคนไทยและขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยระหว่างอพยพคนไทย

 

 

ประสานใกล้ชิด สอท./สกญ. มิตรประเทศถึงแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

ประสาน สอท.ตปท./กรุงเบลเกรด

เกี่ยวกับแผนอพยพและแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ

 

 

 

สอท./สกญ. ประเทศที่สามตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว กรณีต้องอพยพไปประเทศที่สาม

 

ประสานกับ สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่องการอพยพคนไทยไปฮังการี โดยขอความร่วมมือยกเว้นการตรวจลงตราให้คนไทยที่ไม่มีวีซ่าสามารถเข้าฮังการีได้

 

 

 

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/ทำลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นด้วย)

 

                -

 

ไม่มีหน่วยงานไทยตั้งอยู่ในเซอร์เบีย

 

กระทรวงฯ ส่งจนท. สนับสนุน หากจำเป็น อาทิ ขรก.ประจำประเทศนั้น ๆ

 

สอท.ฯ จะประเมินสถานการณ์ในการขอรับการสนับสนุนจนท.จากกระทรวงฯ  เนื่องจาก สอท.ฯ มี จนท. ทั้งหมด 4 คน

ทั้งนี้ จนท. กระทรวงฯ หรือ ขรก. สอท.ฯ ควรเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่แผนระดับสีส้ม

 

 

อพยพคนไทย (ที่เหลือ)
ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว
ข. อพยพกลับประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว (กรณีของคนไทยในเซอร์เบียอพยพไปฮังการี)

รายการ

การดำเนินการ

หมายเหตุ

 

กำหนดเส้นทางอพยพ

   - ทางเครื่องบิน

 

 

   - ทางเรือ

 

 

 

 - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกล้เคียงเพื่อขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ โดย สอท.ฯ พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วกำหนดจุดนัดพบ หรืออพยพเป็นกลุ่ม หรือทั้งสองแบบ)

 

1. ทางเครื่องบิน

บินตรงมายังกรุงบูดาเปสต์ด้วยสายการบินเซอร์เบีย

 

2. ทางเรือ ไม่สามารถเดินทางโดยเรือได้เนื่องจากเซอร์เบียไม่มีทางออกทางทะเล

 

3. ทางรถยนต์หรือรถไฟ จากกรุงเบลเกรดมายังปลายชายแดนเซอร์เบีย-ฮังการี และประสาน สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ ในการอพยพคนไทยไปกรุงบูดาเปสต์ หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีความปลอดภัย

 

 

 

แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคนไทย และขอรับความร่วมมือเท่าที่จำเป็น อาทิ รปภ. ระหว่างอพยพ
การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน

 

สอท. ณ กรุงเอเธนส์ แจ้ง กต.เซอร์เบีย เรื่องการอพยพคนไทยไปฮังการี

 

 

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา

 

สอท. ณ กรุงเอเธนส์ ประสานกับ สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ ในการอำนวยความสะดวกในการอพยพคนไทยไปฮังการี

 

 

จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพื้นที่นัดหมาย หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่เป้าหมาย

 

สกม.ไทย/กรุงเบลเกรด เช่ารถบัสจากเซอร์เบียไปยังชายแดนเซอร์เบีย-ฮังการี

 

 

สอท./สกญ. ในประเทศที่สามจัดที่พัก อาหาร และเวชภัณฑ์

 

 

 สอท. ณ กรุงเอเธนส์ ประสาน สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ ในการจัดหาที่พักที่ที่เหมาะสมให้สำหรับคนไทย  

 

 

กรณีหากสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มคลี่คลายในเร็ววัน อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ

 

สอท. ณ กรุงเอเธนส์  แจ้ง กต. เพื่อพิจารณาสั่งการส่งกลับโดยเครื่องบินพิเศษ

 

 

 

 

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย

รายการ

การดำเนินการ

หมายเหตุ

 

สอท.ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบินพิเศษ
ลงจอดรับคนไทย

 

สอท. ณ กรุงเอเธนส์ ประสาน กต.เซอร์เบีย  เพื่อให้เครื่องบินพิเศษมาจอดรอรับที่สนามบินนานาชาติ                                                      เซอร์เบีย

 

 

สอท./สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ แล้วกำหนด
จุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดทำรายชื่อผู้โดยสาร

 

สอท. ณ กรุงเอเธนส์ ประสาน กสม.ไทย/เบลเกรด ในการแจ้งข่าวให้ชุมชนไทยทรางถึงจุดนัดพบและวันเดินทางออกจากเซอร์เบีย

 

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อส่งเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจ้งสอท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ flight clearance

 

สอท. ณ กรุงเอเธนส์ ประสานกับ กต. เซอร์เบีย เกี่ยวกับ Flight clearance