วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 184 view

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมกงสุล

------------------------------------------------------------------------

 

เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมกงสุล ดังต่อไปนี้

 

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม (ยูโร)

หนังสือเดินทางไทย

- หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป     (Official/Ordinary)

- หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary)

- บันทึกรายการ/แก้ไขรายการในหนังสือเดินทาง  (Endorsement)

 

30

10

3

นิติกรณ์

- รับรอง/นิติกรณ์เอกสาร (Legalization of documents)

 

 

15

ตรวจลงตรา

- เดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit)

- นักท่องเที่ยว (Tourist)

- คนอยู่ชั่วคราว ( Non-Immigrant)

    - ใช้ได้ครั้งเดียว

    - ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี

    - ใช้ได้หลายครั้งในสามปี (APEC)

    - ใช้ได้หลายครั้งในสามปี 

    - ACMECS Single Visa

 

25

30

 

60

140

140

280

30

 

                        อัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหม่นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 

                                                         ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

 

                                                        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์