การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

สำหรับคนไทยและนักเรียนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

ชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน (ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่ออายุครบ 21 ปี ต้องเข้ารับการเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนสังกัดอยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับคนไทยและนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศอาจขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารได้

1. การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน 
ชายไทยทุกคนที่อายุย่างเข้า 18 ปีต้องยื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินโดยการแสดงหลักฐานสูติบัตรหรือบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อนายอำเภอท้องที่ ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปแจ้งแทน ถ้าไม่ไปหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทนถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน

2. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

  • สำหรับนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเป็นผู้ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารให้แก่นักเรียนที่ประสงค์ โดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนหรือนักเรียน จะต้องติดต่อยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อที่สำนักงานฯ จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยต่อไป
  • สำหรับนักเรียนที่ออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวและไม่ได้อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ กำหนดให้นักเรียนผู้ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร หรือบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อที่ดำเนินการสอบสวน โดยจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
    • ผู้ขอรับการผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร ณ สำนักศึกษาใด
    • วิชาที่ไปศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (แสดงเอกสารหลักฐานของสถานที่ศึกษาประกอบ หากเป็นภาษาท้องถิ่น ผู้ขอจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ เลขที่ 10, Arionos, Psyrri, Athens. 10554 Tel: (30) 210 328 5731, (30) 210 3285738 Fax: (30) 210 328 5777) 3. แจ้งความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกี่ปี

4แสดงสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน ( สด. 9 ) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) ถ้าม

5. สำเนาทะเบียนบ้านในไทย

6. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ

หรือจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย ซึ่งรับรองว่า นักเรียนผู้นั้นกำลังศึกษาวิชาอะไรอยู่ที่สำนักศึกษาใด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จะออกหนังสือรับรองสถานะการศึกษา หากนักเรียนตามข้อ ข. ประสงค์จะขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือรับรองสถานะการศึกษาเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร โปรดแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

  • คำร้องแสดงความประสงค์ขอให้ออกหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเลือกทหาร
  • สำเนาหนังสือเดินทางและลงนามรับรองความถูกต้อง
  • เอกสารหลักฐานของสำนักศึกษาแสดงระยะเวลาที่จะต้องศึกษา และหนังสือยืนยันจากสำนักศึกษาโดยหากเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาท้องถิ่น ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ เมื่อมีเอกสารครบถ้วนแล้ว โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ ด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 3 ยูโร และเอกสารแนบแผ่นละ 3 ยูโร

การรับรองเอกสารการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองเอกสารการศึกษาที่มีคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศกรีซ กำกับมากับเอกสารเท่านั้น ท่านสามารถยื่นด้วยตนเองพร้อมกับการดำเนินการในข้อหนึ่ง