การพัฒนาทางเลือก: จาก "ฝิ่น" สู่ "กาแฟ"

การพัฒนาทางเลือก: จาก "ฝิ่น" สู่ "กาแฟ"

22 ส.ค. 2564

49 view

บทความเรื่อง "From Poppy to Coffee: How Thailand became a Model for Alternative Development" โดยนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) โดยการริเริ่มโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Article_From_Poppy_to_Coffee.pdf