แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในกรีซ มอลตา เซอร์เบีย และโคโซโว

 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

 

 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ

 

 

 

 

 

ระดับ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ

 

 

ปัจจัยบ่งชี้              สถานการณ์ปกติ

 

 

ปัจจัยควบคุม         สถานการณ์ปกติ

 

 

เป้าหมาย               เตรียมความพร้อมของ สอท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง