วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 307 view

 

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในกรีซ มอลตา เซอร์เบีย และโคโซโว

 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

 

 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ

 

 

 

 

 

ระดับ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ

 

 

ปัจจัยบ่งชี้              สถานการณ์ปกติ

 

 

ปัจจัยควบคุม         สถานการณ์ปกติ

 

 

เป้าหมาย               เตรียมความพร้อมของ สอท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง