การทำหนังสือรับรองสถานภาพโสด

การทำหนังสือรับรองสถานภาพโสด

8 ก.ย. 2562

 

การทำหนังสือรับรองสถานภาพโสด

การออกหนังสือรับรองสถานภาพโสด ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดของไทยกำหนดไว้  เพียงเป็นเรื่องการพิสูจน์ทางทะเบียนว่า  ผู้ร้องมิได้จดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียนใดทะเบียนหนึ่งเท่านั้น  และเป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะนำไปเป็นหลักฐานการทำงานในต่างประเทศ  และ/หรือการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ  และในกรณีของกรีซ  มักเป็นไปเพื่อการยื่นขอจดทะเบียนสมรสกับคนกรีกนอกเหนือไปจากที่ผู้ร้องได้ยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพโสดจากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนราษฎรของไทยก่อนหน้า

ผู้ร้องต้องมาติดต่อดำเนินการจัดทำที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ด้วยตนเองทั้งสองฝ่าย

เอกสารหลักที่ต้องเตรียมมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ
1. คำร้องขอใบรับรองตามแบบฟอร์มของสถานเอกอัครราชทูตฯ
2. หนังสือเดินทาง (พร้อมถ่ายสำเนาหน้า 2-3)
3. ต้นฉบับทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
4. ต้นฉบับสูติบัตร (หรือใบรับรองเกิด) พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของคู่สมรส)
6. ทะเบียนบ้านที่กรีซของคู่สมรส 
7. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน
1. ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานภาพเป็นโสดจากประเทศไทยพร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ต้นฉบับหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้มีอำนาจปกครองทำที่อำเภอ(สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ )   พร้อมสำเนา 1 ชุด

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เคยหย่า
1. ต้นฉบับเอกสารสำคัญการหย่า ถ้าเป็นคำตัดสินของศาล ต้องระบุวันที่คำตัดสิน มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. หนังสือรับรองจากแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์ (สำหรับผู้ที่หย่ามายังไม่ครบ 310 วัน นับแต่วันหย่ามีผล)
3. ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวภายหลังจากการหย่าจากประเทศไทย

ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่คู่สมรสเสียชีวิต
1. ใบสำคัญการสมรส
2. ต้นฉบับใบมรณบัตรของคู่สมรสพร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวภายหลังจากการเสียชีวิตของคู่สมรส ออกให้โดยอำเภอที่ประเทศไทยพร้อมสำเนา 1 ชุด