การดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางหาย

การดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 8,694 view

 

การดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหาย

ในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านสูญหายไป ท่านจะต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ และนำใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาติดต่อที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ด้วยตนเอง (ในกรณีที่เป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศกรีซ หรือ มอลต้า)

หลักฐานนอกเหนือจากใบแจ้งความตำรวจ ที่ต้องนำมาประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้แก่

• สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย 
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
• สำเนาทะเบียนบ้าน 
• สำเนาใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียนสมรส)

การออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ว่าจะออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารที่จะใช้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างเดียว (Certificate of Identity)
หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีสิทธิ์ที่จะเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำแนะนำนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทาง(C.I.) ให้แก่ท่าน