บทความเพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของไทย เรื่อง "Building Resilience through Food Security"

บทความเพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของไทย เรื่อง "Building Resilience through Food Security"

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มิ.ย. 2565

| 46 view

Khok_Nong_Na_Article_Final_page-0001 Khok_Nong_Na_Article_Final_page-0002   Khok_Nong_Na_Article_Final_page-0003   Khok_Nong_Na_Article_Final_page-0004   Khok_Nong_Na_Article_Final_page-0005

เอกสารประกอบ

Article_-_Khok_Nong_Na.pdf